Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez First Line Polska z siedzibą w Warszawie (02-737) w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne acz niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a także o przysługującym mi prawie dostępu treści moich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania i usunięcia.

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Malujesz Zyskujesz

§ 1 Nazwa Loterii

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Malujesz Zyskujesz, zwana dalej „Loterią”.

2. Loteria organizowana jest w celu promocji produktów marki Nobiles, wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000020951, posiadającą NIP 118-00-47-014 oraz REGON 010413361, zwaną dalej „ AkzoNobel”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, kod 02-737 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000348260, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 zł, NIP 1231209054, REGON 14232005100000, zwana dalej „ Organizatorem”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471 z późn. zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „ Regulaminem”.

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

1. Loteria skierowana jest do:

a. osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywających określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) (dalej jako „Uczestnicy”);

b. osób fizycznych które ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43[1] kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), oraz spółek osobowych, nabywających produkty promocyjne dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, innej niż działalność dystrybucyjna (dalej jako"Uczestnicy"). Uczestnikami Loterii, o których mowa w niniejszym punkcie nie mogą być osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;

c. przedsiębiorców w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz.459), prowadzących działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży farb i emulsji Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. (dalej: „ Akzo Nobel”) w kanale tradycyjnym, niezależnie od formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa (dalej: „ Uczestnicy Detaliczni”).

2. Uczestnik Detaliczny może wziąć udział w Loterii jako przedsiębiorca osobiście albo poprzez osobę go reprezentującą (w przypadku spółek prawa handlowego) albo poprzez osobę do tego upoważnioną (np. pracownik zatrudniony jako sprzedawca produktów Akzo Nobel). Wskazanie osoby będącej Uczestnikiem Detalicznym następuje w treści formularza rejestracji, o którym mowa w § 8 ust. 6 Regulaminu.

3. Uczestnikami ani Uczestnikami Detalicznymi w Loterii nie mogą być pracownicy oraz członkowie organów Organizatora oraz Akzo Nobel ani członkowie ich rodzin. Uczestnikami Loterii nie mogą być Uczestnicy Detaliczni (chyba, że obok sprzedaży produktów promocyjnych świadczą usługi związane z wykorzystaniem produktów promocyjnych i ich nabycie nastąpi u innego podmiotu) ani członkowie rodzin Uczestnika Detalicznego. Z udziału w Loterii wykluczeni są również pracownicy Uczestnika Detalicznego, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia.

4. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Za jednego Uczestnika Detalicznego poczytuje się danego przedsiębiorcę niezależnie od danych identyfikacyjnych jakimi się posługuje w Loterii, w szczególności zmiennych danych, jak numer telefonu, numer IP, a także niezależnie od tego, czy zgłoszenia dokonał przedsiębiorca osobiście czy osoba go reprezentująca bądź osoba przez niego do tego upoważniona, z tym zastrzeżeniem, iż Organizator nie ma obowiązku weryfikowania czy faktycznie upoważnienie tego rodzaju zostało udzielone.

6. W przypadku Uczestników Detalicznych będących osobami fizycznymi, warunkiem udziału w Loterii jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz zamieszkiwanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5 Warunki udziału w Loterii

1. Uczestnik/Uczestnik Detaliczny powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik/Uczestnik Detaliczny potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci wzięcia udziału w Loterii.

3. Uczestnik/Uczestnik Detaliczny zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika/Uczestnika Detalicznego z Loterii.

4. Uczestnik/Uczestnik Detaliczny przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia (dalej w odniesieniu do Uczestnika „Zgłoszenie”, w odniesieniu do Uczestnika Detalicznego „ Zgłoszenie Uczestnika Detalicznego”), zasady określa § 8 Regulaminu.

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „ Komisja”). W skład Komisji wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedury weryfikacji, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.

2. Loteria trwa od 30 marca 2017 r. do 6 lutego 2018 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń dla Uczestników i Uczestników Detalicznych rozpoczyna się 1 kwietnia 2017 r. i kończy się 31 sierpnia 2017 r. (dalej „Okres promocyjny”).

§ 8 Zasady prowadzenia Loterii

1. W Loterii biorą udział wszystkie produkty z portfolio marki Nobiles, określane dalej jako “Produkty Promocyjne”, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Akzo Nobel.

2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt a i b Regulaminu, która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełni łącznie następujące warunki:

a. Dokona jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego;

b. Zachowa oryginalny paragon fiskalny bądź fakturę potwierdzający ww. zakup;

c. Dokona prawidłowego Zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.120lat.nobiles.pl (dalej „ Strona internetowa”).

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej polega na:

a. wpisaniu w formularzu numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail;

b. wpisaniu w formularzu danych z paragonu fiskalnego albo faktury, tj.: kolejny numer wydruku (w przypadku paragonu fiskalnego) /numer faktury (w przypadku faktury), NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny / fakturę, stanowiących dowód zakupu Produktów Promocyjnych;

c. złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii;

d. wysłaniu Zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk.

4. Do Loterii dany paragon fiskalny/fakturę (dalej „ Dowód zakupu) Uczestnik może zgłosić tylko raz. Zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie zakupu nie uprawnia Uczestnika do wielokrotnego zgłoszenia tego Dowodu zakupu.

5. Bezpośrednio po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu Zgłoszenia do Loterii w postaci komunikatu wyświetlanego na Stronie Internetowej wraz z informacją czy jego Zgłoszenie jest zwycięskie czy nie w zakresie Nagrody Dziennej I stopnia albo Nagrody Dziennej II stopnia. Powyższa informacja wysyłana jest również na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. Momentem wpływu Zgłoszenia do Organizatora jest jego zarejestrowanie w systemie informatycznym przyjmującym Zgłoszenia.

6. Aby dokonać Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego do Loterii, musi być on zarejestrowany na stronie internetowej www.zyskujzakzonobel.pl. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.zyskujzakzonobel.pl. W treści formularza wskazuje on: imię i nazwisko, określa kto dokonuje rejestracji zgodnie z §4 ust. 2, nazwę przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa, adres e-mail, numer telefonu oraz ustala hasło do konta. Raz podany w treści formularza dostępnego na stronie internetowej www.zyskujzakzonobel.pl numer NIP nie może być ponownie wykorzystany w celu dokonania kolejnych rejestracji.

7. Zarejestrowany Uczestnik Detaliczny może dokonać Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego do Loterii za pośrednictwem podstrony Loterii na stronie internetowej www.zyskujzakzonobel.pl składając oświadczenie o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii. Po prawidłowo przesłanym zgłoszeniu Uczestnik Detaliczny otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie nabycia dowodu udziału w grze w postaci 1 losu w Loterii.

8. Z tytułu każdego zgłoszonego do Loterii Dowodu zakupu przez Uczestnika, Uczestnik Detaliczny, który wystawił ten Dowód zakupu otrzymuje 1 dodatkowy los w Loterii, tzw. „Ekstra Los”. Z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik Detaliczny nie ma prawa do otrzymania Ekstra Losów w Loterii, jeśli otrzymywane są one z tytułu zgłoszonych Dowodów zakupu, które sam zgłosił jako Uczestnik do Loterii. W przypadku ustalenia tego rodzaju okoliczności Komisja usunie tak przyznane Ekstra Losy z konta Uczestnika Detalicznego. Ekstra Losy przyznawane są Uczestnikowi Detalicznemu od momentu dokonania przez niego Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego. Oznacza to, że nie ma on prawa do otrzymania Ekstra Losów za zakupy Uczestników dokonane w Okresie promocyjnym, ale przed dokonaniem przez niego Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego.

9. Uczestnik nie może zgłosić do Loterii faktury, którą otrzymał wskutek realizacji swojego uprawnienia do żądania wydania faktury do paragonu fiskalnego, o którym mowa w przepisach szczególnych, jeśli wcześniej zgłosił już paragon fiskalny potwierdzający tą transakcję, a także odpowiednio nie może zgłosić paragonu fiskalnego, który potwierdza transakcję ze zgłoszonej już faktury. W sytuacji ustalenia tej okoliczności przez Komisję drugie Zgłoszenie usuwane jest z Loterii.

10. Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń do Loterii pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii łącznie 5 (słownie: pięć) Nagród Dziennych I i II stopnia oraz 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną (decyduje kolejność Zgłoszeń). Po przekroczeniu tej puli Zgłoszenia Uczestnika nie są uwzględniane w kolejnych losowaniach. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnym, adresowymi, IP, itp. się posługuje w Loterii. Oznacza to, że z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

11. Uczestnik Detaliczny może dokonać tylko 1 (słownie: jednego) Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego do Loterii.

12. Liczba zebranych przez Uczestnika Detalicznego losów i Ekstra Losów w Loterii decyduje o tym ile numerów ID przyznanych jest Uczestnikowi Detalicznemu w losowaniu Nagrody Przedsiębiorcy I i II stopnia.

13. Uczestnik Detaliczny może wygrać w Loterii maksymalnie: 5 (słownie: pięć) Nagród Przedsiębiorcy II stopnia w każdym losowaniu oraz 1 (słownie: jedną) Nagrodę Przedsiębiorcy I stopnia.

14. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot którego dane
na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

3) zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego;

4) zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

5) data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 1 kwietnia 2017 r. o godzinie 0:00:00.

15. Faktura potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) jest prawdziwa, tzn. wystawiona przez podmiot prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym, którego dane się na niej znajdują i nie jest podrobiona lub sfałszowana;

2) nie jest uszkodzona w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w niej treści czy jej autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności nie jest przecięta, ucięta, naderwana, rozmazana, niewyraźna, czy nie budzi wątpliwości, iż została wydrukowana do niezaistniałej transakcji;

3) zawiera jej kolejny numer, NIP wystawcy faktury;

4) zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego. Jeśli na fakturze nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż faktura potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie faktury);

5) data wystawienia faktury przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 1 kwietnia 2017 r.

16. W części Loterii dotyczącej Uczestników honorowany jest Dowód zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym albo fakturą. W przypadku Uczestników Detalicznych honorowany jest również duplikat.

17. Zgłoszenia Uczestnika/Uczestnika Detalicznego nie spełniające warunków określonych w Regulaminie, są nieważne i nie uprawniają do otrzymania Nagrody.

18. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia Uczestnika/ Zgłoszenie Uczestnika Detalicznego dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne ich dokonywanie, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników/ Uczestników Deatalicznych, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.

19. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika/Uczestnika Detalicznego, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia maksymalnie do 4 grudnia 2017 r. (ostatni dzień kontaktu Organizatora). Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu. W przypadku Uczestnika Detalicznego od uzyskania pierwszego Ekstra Losu do dnia 4 grudnia 2017 r. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz Dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w § 2 Regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora. Powyższe terminy mają zastosowanie również do Uczestnika Detalicznego. Wezwanie Komisji następuje poprzez kontakt uprawnionego przedstawiciela Organizator na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu / rejestracji, o której mowa w §8 ust.6.

§ 9 Wartość puli nagród

1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 466 887,00zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 2 226 (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć) sztuk.

2. Nagrodami dla Uczestników Loterii są:

2.1. Nagroda Główna: karta przedpłacona o wartości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody 1 333,00 zł (słownie: tysiąc trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Łączna wartość Nagrody Głównej to 13 333,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Organizator przewidział 5 (pięć) Nagród Głównych w Loterii, po jednej w każdym losowaniu miesięcznym. Jeżeli przepisy zobowiązują do tego Organizatora potrąci on dodatkową kwotę pieniężną i odprowadzi do właściwego organu podatkowego.

2.2. Nagroda Dzienna:

2.2.1.I stopnia: karta przedpłacona zasilona kwotą 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych i 00/100). Organizator przewidział 120 Nagród Dziennych I stopnia o wartości 1 200 zł w Loterii;

2.2.2.II stopnia: karta przedpłacona zasilona kwotą 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych i 00/100). Organizator przewidział 1200 Nagród Dziennych II stopnia o wartości 120 zł w Loterii.

3. Nagrodami dla Uczestników Detalicznych Loterii są:

3.1. Nagroda Przedsiębiorcy I stopnia: karta przedpłacona zasilona kwotą 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100) brutto na karcie przedpłaconej wraz z kwota pieniężną w wysokości 2 222,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100). Łączna wartość Nagrody Przedsiębiorcy I stopnia 22 222,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Przedsiębiorcy I stopnia w Loterii;

3.2. Nagroda Przedsiębiorcy II stopnia: karta przedpłacona zasilona kwotą 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 900 (słownie: dziewięćset) Nagród Przedsiębiorcy II stopnia o wartości 100,00 zł (słownie: sto słotych) w Loterii, po 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) w każdym losowaniu miesięcznym;

4. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową. Karta przedpłacona nie jest wymieniana na inny ekwiwalent pieniężny.

5. Zwycięzca nie może przenieść na osoby trzecie prawa do uzyskanej nagrody.

6. Jeżeli przepisy zobowiązują do tego Organizatora potrąci on dodatkową nagrodę pieniężną i odprowadzi do właściwego organu podatkowego.

§ 10 Miejsce i termin losowań nagród

1. Losowania godzin otwarcia zwycięskich bramek do Nagród Dziennych I i II stopnia odbywają się w dniach 30-31 marca 2017 r. w siedzibie Organizatora. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do drugiego Zgłoszenia, w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio, jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne Zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.

2. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1 320 bramek. W czasie każdego otwarcia bramki przyznawana jest jedna nagroda. W każdym miesiącu kalendarzowym Okresu promocyjnego otwierane są 24 bramki do Nagrody Dziennej I stopnia oraz 240 bramek do Nagrody Dziennej II stopnia. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek, jeśli nagrody przypisane do wcześniej wyznaczonych bramek nie zostały przypisane do żadnego Zgłoszenia. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.

3. W przypadku niewydania nagród, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.

4. Losowania Nagród Głównych dla Uczestników przeprowadzane są według następującego schematu: każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw losowanie liczby jednostek, następnie dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie o numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID. Dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika nie jest ono uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to, że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest laureatem nagrody (bądź który dokonał Zgłoszenia rezerwowego) nie jest ono uwzględniane i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.

5. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród Zgłoszeń otrzymanych w danym miesiącu i tak:

5.1. Pierwsze losowanie odbywa się 8 maja 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

5.2. Drugie losowanie odbywa się 6 czerwca 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 1 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r.

5.3. Trzecie losowanie odbywa się 6 lipca 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

5.4. Czwarte losowanie odbywa się 4 sierpnia 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

5.5. Piąte losowanie odbywa się 6 września 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

6. W trakcie losowania Nagrody Głównej, po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są 3 (słownie: trzy) Zgłoszenia rezerwowe. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat zwycięskiego Zgłoszenia nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowego Zgłoszenia również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować Nagroda Główna przypada drugiemu laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować Nagroda Główna przypada trzeciemu laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

7. Losowania obejmujące nagrody dla Uczestników Detalicznych (Nagrody Przedsiębiorcy I-II stopnia) przeprowadzane są według następującego schematu: każdemu losowi (w tym Ekstra Losowi) jaki uzyskał Uczestnik Detaliczny w Loterii przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń Uczestników Detalicznych i przyznanych Ekstra Losów tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID wynosi 5479, będą cztery urny. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 8, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 4, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 0, zwycięski będzie los o numerze ID 0448. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

8. Losowanie Nagrody Przedsiębiorcy II stopnia odbywa następujących terminach:

8.1. Pierwsze losowanie odbywa się 8 maja 2017 r. spośród losów i Ekstra losów przyznanych w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

8.2. Drugie losowanie odbywa się 6 czerwca 2017 r. spośród losów i Ekstra losów przyznanych w okresie od 1 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r.

8.3. Trzecie losowanie odbywa się 6 lipca 2017 r. spośród losów i Ekstra losów przyznanych w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

8.4. Czwarte losowanie odbywa się 4 sierpnia 2017 r. spośród losów i Ekstra losów przyznanych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

8.5. Piąte losowanie odbywa się 6 września 2017 r. spośród losów i Ekstra losów przyznanych w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

9. Losowanie Nagrody Przedsiębiorcy I stopnia odbywa się 6 września 2017 r. spośród wszystkich prawidłowych losów i Ekstra losów przyznanych w Okresie promocyjnym.

10. Po przeprowadzeniu losowania Nagród Przedsiębiorców przeprowadzane jest losowanie rezerwowe obejmujące: trzy zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Przedsiębiorcy I stopnia i jedno zgłoszenie rezerwowe do Nagrody Przedsiębiorcy II stopnia.

11. Dany numer ID losu może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID losu danego Uczestnika Detalicznego nie jest ono uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. W losowaniu zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników Detalicznych, oznacza to, że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika Detalicznego, który jest laureatem nagrody (bądź który dokonał zgłoszenia rezerwowego) nie jest ono uwzględniane i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika Detalicznego.

§ 11 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz w arunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

1. Laureat Nagrody Głównej i Nagrody Przedsiębiorcy I-II stopnia informowany jest telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu/podczas rejestracji, o której mowa w §8 ust.6 o wyniku losowania w dniu losowania, nie później jednak niż w ciągu 4 dni roboczych następujących po losowaniu.

2. Laureat Nagrody Dziennej (I i II stopnia) powiadamiany jest bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia, komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej www.120lat.nobiles.pl o okoliczności przyznania Nagrody. Na podany w Zgłoszeniu adres e-mail laureata Nagrody Dziennej (I i II stopnień) wysyłane jest ponadto potwierdzenie przypisania Nagrody Dziennej do Zgłoszenia.

3. W przypadku braku kontaktu z laureatem Nagrody Głównej i Nagrody Przedsiębiorcy I i II stopnia we wskazanym w ust. 1 powyżej terminie, Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS z informacją o ostatniej próbie kontaktu przedstawiciela Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do nagrody

a) SMS wysyłany do Uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 1 a Regulaminu: „Loteria Nobiles. W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „ Malujesz Zyskujesz”, podejmiemy ostatnia probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyżej 18 lat. Organizator: First Line Polska sp. z o.o. Regulamin: www.120lat.nobiles.pl”;

b) SMS wysyłany do Uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 1 b Regulaminu: „Loteria Nobiles. W zwiazku z wylosowaniem Twojego Zgłoszenia w loterii „ Malujesz Zyskujesz” podejmiemy ostatnia probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: First Line Polska Sp. z o.o. Regulamin: www.120lat.nobiles.pl”

c) SMS wysyłany do Uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 1 c Regulaminu: „Loteria Nobiles. W zwiazku z wylosowaniem Twojego losu w loterii „ Malujesz Zyskujesz” podejmiemy ostatnia probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: First Line Polska Sp. z o.o. Regulamin: www.zyskujzakzonobel.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.

4. Laureat Nagrody Dziennej I i II stopnia zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania drogą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych, formularza udostępnionego na Stronie internetowej w momencie wygranej bądź poprzez link zawarty w mailu potwierdzającym przypisanie Nagrody Dziennej do Zgłoszenia (nieprzesłanie uzupełnionego formularza w tym terminie oznacza rezygnację z prawa Nagrody Dziennej). W treści formularza laureat opisany w § 4 ust.1 pkt a Regulaminu musi zawrzeć następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, a laureat będący przedsiębiorcą opisanym w § 4 ust.1 pkt b Regulaminu następujące dane: imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa, adres przedsiębiorstwa (z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem). Laureaci Nagród Dziennych II stopnia informowani są również o konieczności zachowania oryginału paragonu fiskalnego/faktury z tytułu, którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z § 8 Regulaminu, do dnia 4 grudnia 2017 r.

5. Laureat Nagrody Dziennej I stopnia zobowiązany jest również do przesłania, w ciągu 3 dni roboczych od wyświetlenia się komunikatu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora: First Line Polska sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa:

5.1. własnoręcznie podpisanego oświadczenia laureata zawierającego potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody oraz dane laureata, zgodnie z treścią wzoru oświadczenia udostępnionego przez Organizatora na Stronie internetowej i stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 (dla laureata będącego Uczestnikiem o którym mowa w §4 ust. 1 pkt a Regulaminu) oraz załącznik nr 2 (dla laureata będącego Uczestnikiem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt b Regulaminu) do Regulaminu,

5.2. Dowodu zakupu, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z § 8 Regulaminu.

6. Oświadczenie laureata Nagrody Dziennej będącego Uczestnikiem, o którym mowa - w §4 ust. 1 pkt a Regulaminu, zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko,adres, adres e-mail. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Oświadczenie laureata Nagrody Dziennej będącego Uczestnikiem, o którym mowa w - w § 4 ust. 1 pkt b Regulaminu, zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, pełną nazwę przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa, adres przedsiębiorstwa. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

8. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od uzyskania informacji określonej w ust. 1. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.

9. Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora First Line Polska sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni oboczych od rozmowy telefonicznicznej, o której mowa w ust.1 powyżej:

a) Własnoręcznie podpisanego oświadczenia laureata zawierającego potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody oraz dane laureata, zgodnie z treścią wzoru oświadczenia udostępnionego przez Organizatora na Stronie internetowej i stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 (dla laureata będącego Uczestnikiem, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt a Regulaminu) oraz załącznik nr 2 (dla laureata będącego Uczestnikiem, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt b Regulaminu) do Regulaminu,

b) Dowodu zakupu, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z § 8 Regulaminu.

10. Oświadczenie laureata będącego Uczestnikiem - o którym mowa w §4 ust. 1 pkt a Regulaminu, zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku braku numeru PESEL, datę urodzenia i obywatelstwo. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

11. Oświadczenie laureata będącego Uczestnikiem - o którym mowa w §4 ust. 1 pkt b Regulaminu, zawiera następujące dane osobowe: nazwę przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa, imię, nazwisko, dane adresowe przedsiębiorstwa: ulicę i numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

12. Laureat Nagrody Przedsiębiorcy (I i II stopnia) zobowiązany jest do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora First Line Polska sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa w ciągu 3 dni oboczych od rozmowy telefonicznicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej, własnoręcznie podpisanego potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody wraz z danymi, zgodnie treścią wzoru udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej www.zyskujzakzonobel.pl i stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu, tj.:

a) nazwę przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa, imię, nazwisko, dane adresowe przedsiębiorstwa: ulica i numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo;

b) w przypadku wylosowania ID Ekstra Losu - duplikatu paragonu fiskalnego/faktury, z tytułu którego otrzymał Ekstra Los, zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Organizatora.

13. O zachowaniu terminu do przesłania oświadczeń, o których mowa w ust. 5, 9 i 12 powyżej, decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od uzyskania informacji określonej w ust. 1 . Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.

14. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru), odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu/podany podczas rejestracji określonej w §8 ust.6.

15. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do laureatów rezerwowych z tym zastrzeżeniem, że informacja przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego/drugiego laureata rezerwowego.

16. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez laureata, z tym zastrzeżeniem, iż warunkiem otrzymania nagrody przez osobę rezerwową jest:

a) W przypadku pierwszego laureata rezerwowego negatywne przejście procedury weryfikacji przez laureata zwycięskiego Zgłoszenia;

b) W przypadku drugiego laureata rezerwowego negatywne przejście procedury weryfikacji przez laureata zwycięskiego Zgłoszenia i pierwszego laureata rezerwowego Zgłoszenia;

c) W przypadku trzeciego laureata rezerwowego negatywne przejście procedury weryfikacji przez laureata zwycięskiego Zgłoszenia, pierwszego laureata rezerwowego Zgłoszenia i drugiego laureata rezerwowego Zgłoszenia.

17. Przez negatywną weryfikację rozumie się m.in. niespełnienie warunków udziału w Loterii lub wydania nagrody, brak możliwości kontaktu z laureatem, nieprzesłanie kompletnej dokumentacji opisanej odpowiednio w ust. 5, 9 i 12 powyżej, nieprzesłanie kompletnej dokumentacji w wymaganym terminie, przesłanie niekompletnie wypełnionej dokumentacji opisane odpowiednio w ust. 5, 9 i 12, przesłanie Dowodu zakupu niespełniającego wymagań opisanych w postanowieniach Regulaminu, przesłanie uszkodzonego Dowodu zakupu, przesłanie nieczytelnego Dowodu zakupu, nieprzesłanie pełnej dodatkowej dokumentacji opsanej w ust.18 i 19 poniżej, zgodnie z wezwaniem Organizatora.

18. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu w Loterii. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.19 Regulaminu.

19. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 4 grudnia 2017 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość (imię, nazwisko) i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust. 19 Regulaminu.

20. W przypadku, gdy wbrew postanowieniu §8 ust. 10 Regulaminu, Organizator otrzyma więcej Oświadczeń i Dowodów zakupów, wówczas wszystkie dokumenty przesłane po wyczerpaniu wskazanej puli nagród są unieważniane i nieuwzględniane w Loterii. W przypadku przesłania ich w tym samym terminie decyduje data i godzina dokonania Zgłoszenia.

21. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w § 8 ust.19 oraz §11 ust.18, 19 Regulaminu, do której przedstawienia Uczestnik/ Uczestnik Detaliczny zobowiązany został wezwaniem Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.

22. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.

23. Wyniki Loterii w części Loterii obejmującej Uczestników publikowane są na Stronie Internetowej po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej nagrody najpóźniej do 19 grudnia 2017 r. Wyniki Loterii w części obejmującej Uczestników Detalicznych publikowane są na www.zyskujzakzonobel.pl w postaci pierwszych 3 cyfr numeru NIP, siedziby i przyznanej nagrody.

24. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.

25. Nagrody wysyłane są przesyłką pocztową/ kurierską zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom). Ostateczny termin wydania wygranych nastapi nie później niż do dnia 22 grudnia 2017 r. na adres wskazany przez laureata w oświadczeniu.

26. Każdorazowy dostęp do Nagrody będącej kartą przedpłaconą możliwy będzie po wprowadzeniu osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN). Numer ten zostanie przesłany laureatowi bezpłatną wiadomością SMS w ciągu 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki pocztowej/kurierskiej, o której mowa w ust. 25, na numer telefonu podany przez laureata podczas dokonywania Zgłoszenia/rejestracji, o której mowa w §8 ust.6.

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane od 1 kwietnia 2017 r. do dnia 17 stycznia 2018 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora.

2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym (przesyłką rejestrowaną) na adres spółki First Line Polska sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Malujesz Zyskujesz - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.

4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.

6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Loterii i oświadczenia znajdują się odpowiednio na Stronie internetowejwww.120lat.nobiles.pl i www.zyskujzakzonobel.pl oraz w siedzibie Organizatora. Oświadczenia stanowią Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do Regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników/Uczestników Detalicznych są dla nich bezpłatne i odbywają się tylko na numery z polskiego zasobu numeracji. Organizator wysyła nagrody włącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem/Uczestnikiem Detalicznym tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r. poz.471 z późn. zm.).

6. Administratorem danych osobowych Uczestników/Uczestników Detalicznych Loterii jest Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000020951, posiadająca NIP 118-00-47-014 oraz REGON 010413361. Podanie danych następuje na podstawie dobrowolnego oświadczenia podmiotu zgłaszającego się do Loterii. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Loterii.

7. Uczestnik/Uczestnik Detaliczny Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.

8. Uczestnik/Uczestnik Detaliczny Loterii może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres loterianobiles@1stline.pl o tytule „Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w Loterii »Malujesz Zyskujesz« ” i w treści zwierając oświadczenie woli wraz z jego danymi osobowymi podanymi przy rejestracji w Loterii, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii.

9. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.

10. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.

11. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.

12. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 poz. 2032 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)

13. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i zawierające wszystkie wymagane dane (wskazane w postanowieniach Regulaminu Loterii). Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

14. Na pisemny wniosek Uczestnika/ Uczestnika Detalicznego Organizator może usunąć jego Zgłoszenie/zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia przez uczestnika z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań/ przyznaniu Nagrody, w którym jego Zgłoszenie/zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy złożyć na adres e-mail loterianobiles@1stline.pl o tytule „Rezygnacja z uczestnictwa w Loterii »Malujesz Zyskujesz«” w treści zawierając oświadczenie woli wraz danymi osobowymi podanymi przy rejestracji w Loterii.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - „Wzór oświadczenia laureata Nagrody Głównej/Dziennej – Uczestnika o którym mowa w - §4 ust. 1 pkt a Regulaminu”.

2. Załącznik nr 2 - „Wzór oświadczenia laureata Nagrody Głównej/Dziennej – Uczestnika, o którym mowa w - §4 ust. 1 pkt b Regulaminu”.

3. Załącznik nr 3 - „Wzór oświadczenia laureata Nagrody Przedsiębiorcy I i II stopnia”.

Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ/DZIENNEJ – Uczestnika o którym mowa w - §4 ust. 1 pkt a Regulaminu

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii promocyjnej pod nazwą „Malujesz Zyskujesz”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

o Oświadczam, że ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu.

o Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
PESEL, RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ (dotyczy laureata Nagrody Głównej)
ADRES:

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)

____________________________________________________________
(WOJEWÓDZTWO)

___________________
PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Dowodu zakupu z tytułu, którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia.
W przypadku braku numeru PESEL (data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

Załącznik nr 2 WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ/DZIENNEJ – Uczestnika o którym mowa w - §4 ust. 1 pkt b Regulaminu

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii promocyjnej pod nazwą „Malujesz Zyskujesz”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

o Oświadczam, że w Loterii wziąłem/am udział jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), nabywający produkty promocyjne dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, inna niż działalność dystrybucyjna i spełniam wymagania opisane w §4 ust.1 pkt b. i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu.

o Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w regulaminie loterii.

____________________________________________________________
NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

____________________________________________________________
NIP PRZEDSIĘBIORSTWA

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA:

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)

____________________________________________________________
(WOJEWÓDZTWO)

PODPIS I DATAProszę pamiętać o załączeniu Dowodu zakupu z tytułu, którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia

Załącznik nr 3 WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA NAGRODY PRZEDSIĘBIORCY I i II STOPNIA Uczestnika Detalicznego o którym mowa w - §4 ust. 1 pkt c Regulaminu

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii promocyjnej pod nazwą „Malujesz zyskujesz”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania Nagrody Przedsiębiorcy

Oświadczam, że w Loterii wziąłem/am udział jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), prowadzący działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży farb i emulsji Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. w kanale tradycyjnym jako:

o Właściciel

o Osoba uprawniona do reprezentacji

o Upoważniony pracownik

(należy zaznaczyć właściwe pole „X”)

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w regulaminie loterii, w szczególności w §4 ust.1 pkt c, ust.6 oraz nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu.

____________________________________________________________
IMIĘ i NAZWISKO

____________________________________________________________
NIP PRZEDSIĘBIORSTWA

____________________________________________________________
NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA:

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)

____________________________________________________________
(WOJEWÓDZTWO)

PODPIS I DATA

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem loterii promocyjnej pod nazwą „Malujesz zyskujesz”.
Wyrażam zgodę na zebranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, nr KRS 0000020951 („Spółka”) w celu przeprowadzenia loterii promocyjnej pod nazwą „Malujesz zyskujesz” i wydania nagród jej laureatom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w loterii. Wiadome mi jest, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na zebranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, nr KRS 0000020951 („Spółka”) w celach marketingowych Spółki. Podanie danych jest dobrowolne oraz wiadome mi jest, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Powyższa zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.
Zgodnie z regulaminem dotyczy „osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywających określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne, jako konsumenci w 2 rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)”.
Zgodnie z regulaminem dotyczy „osób fizycznych które ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43[1] kodeksu cywilnego(Dz. U. z 2017 r. poz.459), oraz spółek osobowych, nabywających produkty promocyjne dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, innej niż działalność dystrybucyjna (dalej jako "Uczestnicy"). Uczestnikami Loterii, o których mowa w niniejszym punkcie nie mogą być osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej”.
* Wyrażam zgodę na zebranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, nr KRS 0000020951 („Spółka”) w celu przeprowadzenia loterii promocyjnej pod nazwą „Malujesz zyskujesz” i wydania nagród jej laureatom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w loterii. Wiadome mi jest, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

  ABC

 ZYX

CDE